S13 Brand Runes and Items Build

Brand build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Brand
Guides Brand S13 Lane: Brand Sp - Role: Mage

Brand Runes

Áp ĐảoThu Thập Hắc ÁmVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Pháp ThuậtDải băng năng lượngThiêu rụiTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Brand skill order

Brand W WBrand E EBrand Q Q

Brand summoner spells

Flash Ignite

Brand core items

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryTrượng Pha Lê RylaiMũ Trụ Nguyền Rủa

Boot

Giày Pháp Sư

Brand full build

Mặt Nạ Thống Khổ LiandryGiày Pháp SưTrượng Pha Lê RylaiMũ Trụ Nguyền RủaĐồng Hồ Cát ZhonyaQuỷ Thư Morello

Recommended Brand Rune

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thiêu rụi Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Brand Rune high win rate

Áp Đảo Thu Thập Hắc Ám Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn tối thượng
Pháp Thuật Dải băng năng lượng Thiêu rụi Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Brand Final Build 13.6

Recommended Brand Items

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Trượng Pha Lê Rylai Mũ Trụ Nguyền Rủa Đồng Hồ Cát Zhonya Quỷ Thư Morello

Brand Items high win rate

Mặt Nạ Thống Khổ Liandry Giày Pháp Sư Mũ Trụ Nguyền Rủa Trượng Pha Lê Rylai Đồng Hồ Cát Zhonya Trượng Hư Vô