Braum Build Runes and Items S13

Braum build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Braum
Guides Braum S13 Lane: Braum Sp - Role: Support

Braum Runes

KIÊN ĐỊNHHộ VệSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtKiên cường
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Braum Skill Order

Braum Q QBraum E EBraum W W

Braum Summoner Spells

Flash Ignite

Braum Core Items

Dây Chuyền Iron SolariLời Thề Hiệp SĩTụ Bão Zeke

Boots

Giày Thép Gai

Braum full Build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Thép GaiLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeGiáp GaiTim Băng

Recommended Braum Rune

KIÊN ĐỊNH Hộ Vệ Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Kiên cường
CẢM HỨNG Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Braum Final Build 12.18

Recommended Braum Items

Dây Chuyền Iron Solari Giày Thép Gai Lời Thề Hiệp Sĩ Tụ Bão Zeke Giáp Gai Tim Băng

Braum Items high win rate

Dây Chuyền Iron Solari Giày Thép Gai Lời Thề Hiệp Sĩ Giáp Gai Khiên Băng Randuin Dây Chuyền Chuộc Tội