Garen Build Runes and Items S13

Garen build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Garen
Guides Garen S13 Lane: Garen Top - Role: Fighter

Garen Runes

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
PHÁP THUẬTÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Garen Skill Order

Garen E EGaren Q QGaren W W

Garen Summoner Spells

Flash Teleport

Garen Core Items

Chùy Phản KíchLời Nhắc Tử VongGiáp Liệt Sĩ

Boots

Giày Thép Gai

Garen full Build

Chùy Phản KíchGiày Thép GaiLời Nhắc Tử VongGiáp Liệt SĩGiáp Thiên NhiênGiáp Gai

Recommended Garen Rune

CHUẨN XÁC Chinh Phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
PHÁP THUẬT Áo choàng mây Thăng tiến sức mạnh Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Garen Rune high win rate

CHUẨN XÁC Chinh Phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNH Tàn phá hủy diệt Ngọn gió thứ hai Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Garen Final Build 12.18

Recommended Garen Items

Chùy Phản Kích Giày Thép Gai Lời Nhắc Tử Vong Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên Giáp Gai

Garen Items high win rate

Tam Hợp Kiếm Giày Cuồng Nộ Lời Nhắc Tử Vong Giáp Liệt Sĩ Búa Tiến Công Rìu Đen