S13 Gnar Runes and Items Build

Gnar build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Gnar
Guides Gnar S13 Lane: Gnar Top - Role: Fighter

Gnar Runes

Chuẩn XácBước Chân Thần TốcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Gnar skill order

Gnar Q QGnar W WGnar E E

Gnar summoner spells

Flash Teleport

Gnar core items

Tam Hợp KiếmRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Thép Gai

Gnar full build

Tam Hợp KiếmGiày Thép GaiRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnKhiên Băng RanduinGiáp Thiên Nhiên

Recommended Gnar Rune

Chuẩn Xác Bước Chân Thần Tốc Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Lan tràn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Gnar Final Build 12.22

Recommended Gnar Items

Tam Hợp Kiếm Giày Thép Gai Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Khiên Băng Randuin Giáp Thiên Nhiên

Gnar Items high win rate

Tam Hợp Kiếm Giày Thép Gai Rìu Đen Khiên Băng Randuin Giáp Thiên Nhiên Giáp Gai