S13 Kayle Runes and Items Build

Kayle build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Kayle
Guides Kayle S13 Lane: Kayle Top - Role: Fighter

Kayle Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Kayle skill order

Kayle Q QKayle E EKayle W W

Kayle summoner spells

Flash Teleport

Kayle core items

Nanh NashorQuyền Trượng Ác ThầnĐao Tím

Boot

Giày Cuồng Nộ

Kayle full build

Nanh NashorGiày Cuồng NộQuyền Trượng Ác ThầnĐao TímĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Kayle Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Lan tràn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Kayle Final Build 12.22

Recommended Kayle Items

Nanh Nashor Giày Cuồng Nộ Quyền Trượng Ác Thần Đao Tím Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon

Kayle Items high win rate

Nanh Nashor Giày Cuồng Nộ Quyền Trượng Ác Thần Trượng Pha Lê Rylai Đao Tím Đồng Hồ Cát Zhonya