Kled Build Runes and Items S13

Kled build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Kled
Guides Kled S13 Lane: Kled Top - Role: Fighter

Kled Runes

CHUẨN XÁCChinh PhụcĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNHTàn phá hủy diệtGiáp cốtTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Kled Skill Order

Kled Q QKled W WKled E E

Kled Summoner Spells

Flash Teleport

Kled Core Items

Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boots

Giày Thép Gai

Kled full Build

Chùy Hấp HuyếtGiày Thép GaiRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnRìu Đại Mãng XàGiáp Thiên Thần

Recommended Kled Rune

CHUẨN XÁC Chinh Phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
KIÊN ĐỊNH Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Kled Final Build 12.18

Recommended Kled Items

Chùy Hấp Huyết Giày Thép Gai Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Rìu Đại Mãng Xà Giáp Thiên Thần

Kled Items high win rate

Chùy Hấp Huyết Giày Thủy Ngân Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius