Leona Build Runes and Items S13

Leona build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Leona
Guides Leona S13 Lane: Leona Sp - Role: Support

Leona Runes

KIÊN ĐỊNHDư ChấnSuối nguồn sinh mệnhGiáp cốtLan tràn
CẢM HỨNGGiao hàng bánh quyThấu thị vũ trụTấn công 3Linh hoạt 2Phòng thủ 1

Leona Skill Order

Leona W WLeona E ELeona Q Q

Leona Summoner Spells

Flash Ignite

Leona Core Items

Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ

Boots

Giày Cơ Động

Leona full Build

Dây Chuyền Iron SolariGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp GaiKhiên Băng Randuin

Recommended Leona Rune

KIÊN ĐỊNH Dư Chấn Suối nguồn sinh mệnh Giáp cốt Lan tràn
CẢM HỨNG Giao hàng bánh quy Thấu thị vũ trụ Tấn công 3 Linh hoạt 2 Phòng thủ 1

Leona Final Build 12.18

Recommended Leona Items

Dây Chuyền Iron Solari Giày Cơ Động Tụ Bão Zeke Lời Thề Hiệp Sĩ Giáp Gai Khiên Băng Randuin

Leona Items high win rate

Dây Chuyền Iron Solari Giày Cơ Động Tụ Bão Zeke Lời Thề Hiệp Sĩ Dây Chuyền Chuộc Tội Giáp Gai