S13 Mordekaiser Runes and Items Build

Mordekaiser build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Mordekaiser
Guides Mordekaiser S13 Lane: Mordekaiser Top - Role: Fighter

Mordekaiser Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtTiếp sứcTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Mordekaiser skill order

Mordekaiser Q QMordekaiser E EMordekaiser W W

Mordekaiser summoner spells

Flash Teleport

Mordekaiser core items

Trượng Pha Lê RylaiJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền Rủa

Boot

Giày Thủy Ngân

Mordekaiser full build

Trượng Pha Lê RylaiGiày Thủy NgânJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMũ Trụ Nguyền RủaGiáp GaiĐồng Hồ Cát Zhonya

Recommended Mordekaiser Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Tiếp sức Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Mordekaiser Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Tiếp sức Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Mordekaiser Final Build 13.8

Recommended Mordekaiser Items

Trượng Pha Lê Rylai Giày Thủy Ngân Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Mũ Trụ Nguyền Rủa Giáp Gai Đồng Hồ Cát Zhonya

Mordekaiser Items high win rate

Trượng Pha Lê Rylai Giày Thủy Ngân Jak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi Mũ Trụ Nguyền Rủa Đồng Hồ Cát Zhonya Giáp Tâm Linh