S13 Renekton Runes and Items Build

Renekton build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Renekton
Guides Renekton S13 Lane: Renekton Top - Role: Fighter

Renekton Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhTàn phá hủy diệtGiáp cốtTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Renekton skill order

Renekton Q QRenekton E ERenekton W W

Renekton summoner spells

Flash Teleport

Renekton core items

Gươm Suy VongMóng Vuốt Ám MuộiNgọn Thương Shojin

Boot

Giày Thép Gai

Renekton full build

Gươm Suy VongGiày Thép GaiMóng Vuốt Ám MuộiNgọn Thương ShojinVũ Điệu Tử ThầnThương Phục Hận Serylda

Recommended Renekton Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Renekton Rune high win rate

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Tàn phá hủy diệt Giáp cốt Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Renekton Final Build 13.3

Recommended Renekton Items

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Móng Vuốt Ám Muội Ngọn Thương Shojin Vũ Điệu Tử Thần Thương Phục Hận Serylda

Renekton Items high win rate

Gươm Suy Vong Giày Thép Gai Móng Vuốt Ám Muội Ngọn Thương Shojin Thương Phục Hận Serylda Giáp Thiên Thần
Post by: Cuong Le