S13 Riven Runes and Items Build

Riven build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Riven
Guides Riven S13 Lane: Riven Top - Role: Fighter

Riven Runes

Chuẩn XácChinh phụcĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Pháp ThuậtÁo choàng mâyThăng tiến sức mạnhTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Riven skill order

Riven Q QRiven E ERiven W W

Riven summoner spells

Flash Teleport

Riven core items

Chùy Hấp HuyếtRìu ĐenVũ Điệu Tử Thần

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Riven full build

Chùy Hấp HuyếtGiày Khai Sáng IoniaRìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnChùy Gai Malmortius

Recommended Riven Rune

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Pháp Thuật Áo choàng mây Thăng tiến sức mạnh Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Riven Rune high win rate

Chuẩn Xác Chinh phục Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Riven Final Build 13.6

Recommended Riven Items

Chùy Hấp Huyết Giày Khai Sáng Ionia Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần Chùy Gai Malmortius

Riven Items high win rate

Rìu Mãng Xà Giày Khai Sáng Ionia Chùy Hấp Huyết Rìu Đen Vũ Điệu Tử Thần Giáp Thiên Thần