S13 Shen Runes and Items Build

Shen build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Shen
Guides Shen S13 Lane: Shen Top - Role: Fighter

Shen Runes

Kiên ĐịnhQuyền năng bất diệtNện khiênNgọn gió thứ haiLan tràn
Áp ĐảoPhát bắn đơn giảnThợ săn tối thượngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Shen skill order

Shen Q QShen E EShen W W

Shen summoner spells

Flash Teleport

Shen core items

Trái Tim Khổng ThầnRìu Đại Mãng XàKhiên Thái Dương

Boot

Giày Thép Gai

Shen full build

Trái Tim Khổng ThầnGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàKhiên Thái DươngGiáp GaiGăng Xích Thù Hận

Recommended Shen Rune

Kiên Định Quyền năng bất diệt Nện khiên Ngọn gió thứ hai Lan tràn
Áp Đảo Phát bắn đơn giản Thợ săn tối thượng Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Shen Final Build 12.22

Recommended Shen Items

Trái Tim Khổng Thần Giày Thép Gai Rìu Đại Mãng Xà Khiên Thái Dương Giáp Gai Găng Xích Thù Hận

Shen Items high win rate

Trái Tim Khổng Thần Giày Thủy Ngân Khiên Thái Dương Giáp Gai Giáp Liệt Sĩ Giáp Thiên Nhiên