S13 Twisted Fate Runes and Items Build

Twisted Fate build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Twisted Fate
Guides Twisted Fate S13 Lane: Twisted Fate Mid - Role: Mage

Twisted Fate Runes

Áp ĐảoSốc ĐiệnVị máuThu thập nhãn cầuThợ săn kho báu
Cảm HứngMáy dọn línhThuốc thời gianTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Twisted Fate skill order

Twisted Fate Q QTwisted Fate W WTwisted Fate E E

Twisted Fate summoner spells

Flash Teleport

Twisted Fate core items

Trượng Trường SinhKiếm Tai ƯơngĐại Bác Liên Thanh

Boot

Giày Khai Sáng Ionia

Twisted Fate full build

Trượng Trường SinhGiày Khai Sáng IoniaKiếm Tai ƯơngĐại Bác Liên ThanhĐồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy Rabadon

Recommended Twisted Fate Rune

Áp Đảo Sốc Điện Vị máu Thu thập nhãn cầu Thợ săn kho báu
Cảm Hứng Máy dọn lính Thuốc thời gian Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Twisted Fate Rune high win rate

Cảm Hứng Sách phép Thời điểm hoàn hảo Máy dọn lính Thuốc thời gian
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Twisted Fate Final Build 13.8

Recommended Twisted Fate Items

Trượng Trường Sinh Giày Khai Sáng Ionia Kiếm Tai Ương Đại Bác Liên Thanh Đồng Hồ Cát Zhonya Mũ Phù Thủy Rabadon

Twisted Fate Items high win rate

Trượng Trường Sinh Giày Khai Sáng Ionia Kiếm Tai Ương Đại Bác Liên Thanh Sách Chiêu Hồn Mejai Đồng Hồ Cát Zhonya

Twisted Fate strong against