S13 Urgot Runes and Items Build

Urgot build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Urgot
Guides Urgot S13 Lane: Urgot Top - Role: Fighter

Urgot Runes

Chuẩn XácSẵn Sàng Tấn CôngĐắc thắngKháng hiệu ứngChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhGiáp cốtLan trànTấn công 1Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Urgot skill order

Urgot W WUrgot E EUrgot Q Q

Urgot summoner spells

Flash Teleport

Urgot core items

Rìu ĐenRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích Nghi

Boot

Giày Thép Gai

Urgot full build

Rìu ĐenGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàJak'Sho Vỏ Bọc Thích NghiMóng Vuốt SterakGiáp Gai

Recommended Urgot Rune

Chuẩn Xác Sẵn Sàng Tấn Công Đắc thắng Kháng hiệu ứng Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Lan tràn Tấn công 1 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Urgot Final Build 13.8