S13 Warwick Runes and Items Build

Warwick build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Warwick
Guides Warwick S13 Lane: Warwick Jungle - Role: Fighter

Warwick Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Áp ĐảoThu thập nhãn cầuThợ săn tàn nhẫnTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 1

Warwick skill order

Warwick Q QWarwick W WWarwick E E

Warwick summoner spells

Flash Smite

Warwick core items

Búa Rìu Sát ThầnRìu Đại Mãng XàGiáp Gai

Boot

Giày Thép Gai

Warwick full build

Búa Rìu Sát ThầnGiày Thép GaiRìu Đại Mãng XàGiáp GaiVũ Điệu Tử ThầnGiáp Tâm Linh

Recommended Warwick Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Áp Đảo Thu thập nhãn cầu Thợ săn tàn nhẫn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 1

Warwick Rune high win rate

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Hiện diện trí tuệ Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Tiếp sức Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Warwick Final Build 13.3

Recommended Warwick Items

Búa Rìu Sát Thần Giày Thép Gai Rìu Đại Mãng Xà Giáp Gai Vũ Điệu Tử Thần Giáp Tâm Linh

Warwick Items high win rate

Rìu Đại Mãng Xà Giày Thép Gai Găng Tay Băng Giá Gươm Suy Vong Giáp Gai Giáp Tâm Linh
Post by: Cuong Le