S13 Yone Runes and Items Build

Yone build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Yone
Guides Yone S13 Lane: Yone Mid - Role: Fighter

Yone Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhNgọn gió thứ haiKiên cườngTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 3

Yone skill order

Yone Q QYone E EYone W W

Yone summoner spells

Flash Teleport

Yone core items

Nỏ Tử ThủVô Cực KiếmHuyết Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Yone full build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộVô Cực KiếmHuyết KiếmGiáp Thiên ThầnVũ Điệu Tử Thần

Recommended Yone Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Ngọn gió thứ hai Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 3

Yone Rune high win rate

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Giáp cốt Kiên cường Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Yone Final Build 13.6

Recommended Yone Items

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Giáp Thiên Thần Vũ Điệu Tử Thần

Yone Items high win rate

Gươm Suy Vong Giày Cuồng Nộ Nỏ Tử Thủ Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Giáp Thiên Thần