S13 Zeri Runes and Items Build

Zeri build guides runes and items season 13, skill order, counters and more

Zeri
Guides Zeri S13 Lane: Zeri AD - Role: Marksman

Zeri Runes

Chuẩn XácNhịp Độ Chết NgườiĐắc thắngTốc độ đánhChốt chặn cuối cùng
Kiên ĐịnhKiểm soát điều kiệnLan trànTấn công 2Linh hoạt 1Phòng thủ 2

Zeri skill order

Zeri Q QZeri E EZeri W W

Zeri summoner spells

Flash Heal

Zeri core items

Nỏ Tử ThủCuồng Cung RunaanVô Cực Kiếm

Boot

Giày Cuồng Nộ

Zeri full build

Nỏ Tử ThủGiày Cuồng NộCuồng Cung RunaanVô Cực KiếmHuyết KiếmNỏ Thần Dominik

Recommended Zeri Rune

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Chốt chặn cuối cùng
Kiên Định Kiểm soát điều kiện Lan tràn Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Zeri Rune high win rate

Chuẩn Xác Nhịp Độ Chết Người Đắc thắng Tốc độ đánh Đốn hạ
Áp Đảo Vị máu Thợ săn kho báu Tấn công 2 Linh hoạt 1 Phòng thủ 2

Zeri Final Build 13.6

Recommended Zeri Items

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Cung Runaan Vô Cực Kiếm Huyết Kiếm Nỏ Thần Dominik

Zeri Items high win rate

Nỏ Tử Thủ Giày Cuồng Nộ Cuồng Cung Runaan Đoản Đao Navori Vô Cực Kiếm Nỏ Thần Dominik

Zeri strong against