Đại Bác Liên Thanh

Thông tin trang bị Đại Bác Liên Thanh mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Đại Bác Liên Thanh

35% Tốc độ Đánh

20% Tỉ lệ Chí mạng

7% Tốc độ Di chuyển

Tích Điện: Di chuyển và Tấn công sẽ tích tụ một đòn đánh Tích Điện.

Thiện Xạ: Đòn đánh Tích Điện của bạn gây thêm 120 sát thương phép. Ngoài ra, đòn đánh Tích Điện được tăng thêm 35% Tầm Đánh.

Tầm Đánh không thể tăng vượt quá 150 đơn vị.

Post by: Cuong Le