Giáp Gai

Thông tin trang bị Giáp Gai mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giáp Gai

350 Máu

60 Giáp

Gai Góc: Khi bị Tấn công, gây (10 + 20% Giáp cộng thêm) sát thương phép lên kẻ tấn công và áp dụng 25% Vết Thương Sâu trong 3 giây nếu đó là tướng. Gây hiệu ứng Bất động lên tướng địch cũng sẽ áp dụng 40% Vết Thương Sâu trong 3 giây.

Vết Thương Sâu giảm hiệu lực của các hiệu ứng Hồi Máu và Hồi Phục.

Post by: Cuong Le