Giáp Máu Warmog

Thông tin trang bị Giáp Máu Warmog mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giáp Máu Warmog

800 Máu

10 Điểm hồi Kỹ năng

200% Tốc độ Hồi Máu Cơ bản

Trái Tim Warmog: Nếu có ít nhất 1100 Máu cộng thêm, hồi lại 5% Máu tối đa mỗi giây sau 6 giây không phải chịu sát thương (3 giây đối với sát thương không phải từ Tướng).

Post by: Cuong Le