Giày Cuồng Nộ

Thông tin trang bị Giày Cuồng Nộ mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giày Cuồng Nộ

Tăng Tốc độ Di chuyển và Tốc độ Đánh

35% Tốc độ Đánh

45 Tốc độ Di chuyển

Post by: Cuong Le