Giày Khai Sáng Ionia

Thông tin trang bị Giày Khai Sáng Ionia mùa 13 mới chỉnh sửa thay đổi chỉ số cập nhật 2023 trong Liên Minh Huyền Thoại.

Giày Khai Sáng Ionia

20 Điểm hồi Kỹ năng

45 Tốc độ Di chuyển

Nhận 12 Điểm hồi Phép Bổ trợ.

Post by: Cuong Le